Techniniai ir teisiniai vertimai į 100 kalbų

Privatumo politika vertėjams

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (toliau – Politika) nustato pagrindinius UAB „Baltic Translations“ (toliau – Bendrovė), įmonės kodas 300653285, asmens duomenų tvarkymą, saugojimą, tikslus ir principus. Vadovaujantis šioje politikoje įtvirtintais principais, kandidatų į darbuotojus asmens duomenis tvarko nuo tada kai Bendrovė vykdo atranką dėl darbo ir kai kandidatai į darbuotojus savanoriškai pateikia duomenis Bendrovei, siekdami joje įsidarbinti.
Bendrovė, tvarkydama darbuotojų asmens duomenis, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR)), kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja darbuotojų asmens duomenų tvarkymą, bei šia politika.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo sutikimu yra laikomas prieš darbo sutarties pasirašymą darbuotojo anketos pateikimas Bendrovei, CV anketos užpildymas ir pateikimas Bendrovei jos internetinėje svetainėje ar kitais būdais (elektroniniu paštu ar pateikiant tiesiogiai).
Kandidato į darbuotojus sutikimu tvarkyti ir saugoti jo asmens duomenis taip pat yra laikomas teisės aktų nustatyta tvarka jo Lietuvos Respublikos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, darbo paieškos internetinei svetainei, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi paslaugų teikimo arba duomenų gavimo sutartis, duotas sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis.

Bendrovė, vykdydama vidaus administravimą, gali tvarkyti šiuos Darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus asmens duomenis, kurie pateikiami atitinkamuose dokumentuose (kandidatų anketose, sutartyse ir kt.):

1. Vardas, pavardė;
2. Asmens kodas ir gimimo data;
3. Asmens tapatybės kortelės ir (ar) paso duomenys;
4. Asmens atvaizdas (nuotrauka ir kt.);
5. Elektroninio pašto adresas, telefono numeris;
6. Adresas;
7. Sveikatos būklė;
8. Darbuotojo sąskaitos banke numeris ir banko pavadinimas;
9. Duomenys apie išsilavinimą, profesiją, kvalifikaciją.

Darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus asmens duomenų tvarkymo tikslai, pagrindai ir principai

Bendrovė darbuotojų ir ir kandidatų į darbuotojus asmens duomenis tvarko vidaus administravimo (darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo) tikslais.

Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais pagrindais:
1. Darbo/Paslaugų sutarties sudarymo, įskaitant kandidatų į darbuotojus atrankos, vykdymo, nutraukimo pagrindu;
2. Asmens sutikimo pagrindu;
3. Kai tvarkyti duomenis būtina, kad Bendrovė įvykdytų teisės aktuose nustatytas teisines pareigas.
Bendrovė darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus asmens duomenis tvarko laikydamiesi šių principų:
1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
2. Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi;
3. Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo netyčinio duomenų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus teisės

Bendrovei tvarkant asmens duomenis, darbuotojai ir kandidatai į darbuotojus turi šias teises:

1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi;
2. Atnaujinti, ištaisyti ir patikslinti netikslius arba neišsamius duomenis;
3. Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis;
4. Perkelti jų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
5. Atšaukti duotą sutikimą (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

Asmens duomenų perdavimas

1. Bendrovė gali teikti darbuotojų ir kandidatų į darbuotojų asmens duomenis savo verslo partneriams, sutarčių kontrahentams, klientams, auditą atliekančioms bendrovėms, sutarčių šalims tiek, kiek tai susiję su Bendrovės sutartinių įsipareigojimų vykdymu ar įprastinės veiklos vykdymu;
2. Bendrovė gali vidaus administravimo ir susijusiais tikslais keistis darbuotojų duomenimis su susijusiomis bendrovėmis;
3. Bendrovė kitiems tretiesiems asmenims duomenų neteikia, išskyrus įstatymuose nustatytais atvejais (duomenų perdavimas VMI, SODRA, antstoliams, kitoms kompetentingoms įstaigoms, valstybinėms institucijoms, organizacijoms). Asmens duomenys be atskiro duomenų subjekto sutikimo taip pat gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai ar teismui dėl administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų ir kitais įstatymų nustatytais atvejais;
4. Bendrovė turi teisę darbuotojų asmens duomenis tvarkyti pasitelkiant duomenų tvarkytojus. Tokiu atveju duomenų tvarkytojams yra taikomi BDAR bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimai;
5. Bendrovė asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkia šiuos duomenų tvarkytojus: duomenų centrų, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas ir mokymus teikiančias įmones, atrankos ir darbuotojų vertinimo paslaugas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones;
6. Bendrovė taip pat turi teisę pasitelkti paslaugų teikėjus (pvz., auditorius, advokatus, kt.), kuriems gali būti atskleidžiami darbuotojų asmens duomenys ar tam tikra jų dalis, kiek tai yra būtina paslaugoms suteikti. Darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims Bendrovei įsigyjant paslaugas iš šių asmenų, kai paslaugų teikimui būtina atskleisti darbuotojų duomenis (pvz., teikiant paslaugas įvairioms organizacijoms, įmonėms, valstybinėms institucijoms, viešųjų pirkimų organizatoriams). Bendrovė užtikrina, kad paslaugų teikėjai laikytųsi BDAR bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

Darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus teisių įgyvendinimo tvarka

1. Darbuotojai ar kandidatai į darbuotojus į Bendrovę su skundais, pranešimais ir prašymais dėl su darbuotojų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų gali kreiptis elektroniniu paštu info@baltictranslations.lt; telefonu +370 670 86063 arba adresu Šilutės pl. 51-3, Klaipėda, Lietuva.
2. Atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Bendrovė turi teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo terminą dar dviem mėnesiams. Jei darbuotojas ar kandidatas į darbuotojus reikalauja ištaisyti, sunaikinti ar ištrinti jo asmens duomenis, atsakymas jam pateikiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jo pranešimo gavimo dienos;
3. Bendrovė atsisako vykdyti reikalavimus, kai nustatomos BDAR ir kituose teisės aktuose nurodytos galimos aplinkybės, apie tai Darbuotojas ar kandidatas į darbuotojus informuojami raštu.

Asmens duomenų saugojimas

1. Darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus asmens duomenys yra tvarkomi ir saugojami nuo jų pateikimo laiko iki sutarties sudarymo dienos ir visą sutarties vykdymo laikotarpį;
2. Darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus asmens duomenys, pasibaigus darbo sutarčiai, tvarkomi ir saugojami 10 metų nuo darbo sutarties su konkrečiu darbuotoju pasibaigimo dienos.

Klauskite dabar

Dokumentas*