Technical & Legal translations into 100 languages

Tłumaczenie poświadczone

Tłumaczenie poświadczone obejmuje przetłumaczony tekst oraz oryginał dokumentu lub jego odpis i zawiera poświadczenie w postaci pieczątki biura tłumaczeń lub notariusza.

Tłumaczenia poświadczone przez biuro tłumaczeń:

  Przetłumaczony dokument jest łączony z oryginałem dokumentu (lub jego odpisem) oraz poświadczany podpisem tłumacza i pieczątką biura tłumaczeń. Stanowi to potwierdzenie, iż biuro tłumaczeń ponosi odpowiedzialność za wykonane tłumaczenie. W ten sposób często tłumaczy się wewnętrzną dokumentację firmy, standardy, instrukcje techniczne, etykiety, sprawozdania finansowe, umowy itp.

Tłumaczenia poświadczone przez notariusza:

  Przetłumaczony dokument jest łączony z oryginałem dokumentu (lub jego odpisem) oraz poświadczany podpisem tłumacza i pieczątką biura tłumaczeń. Następnie dokumenty są poświadczane przez notariusza. Notariusz zatwierdza podpis tłumacza oraz przetłumaczony dokument. Przed poświadczeniem tłumaczenia notariusz sprawdza zgodność przekładu z oryginałem dokumentu. W ten sposób najczęściej tłumaczy się dowody tożsamości, dyplomy, certyfikaty, upoważnienia, dokumenty rejestracyjne, wyciągi z rejestrów, wszelkie zeznania lub świadectwa itp.

Apostille

   Apostille poświadcza autentyczność dokumentu specjalnym oznaczeniem. Innymi słowy, apostille poświadcza podpis na dokumencie lub autentyczność stanowiska sygnatariusza przez odciśnięcie pieczęci ze specjalnym oznaczeniem, zgodnie z konwencją haską z 5 października 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.
   Poświadczenie apostille stosuje się w przypadku dokumentów wydanych przez organy państwa lub uwierzytelnionych przez notariusza w państwach objętych konwencją haską z 1961 roku, aby dokumenty te były ważne w innych państwach, które ratyfikowały konwencję.
   Ważność poświadczenia apostille jest niepodważalna. Jednakże, dokument poświadczany w ten sposób może zostać opatrzony klauzulą o ważności tylko we wskazanym okresie.
   Poświadczenia apostille nie stosuje się do dokumentów sporządzonych przez dyplomatów lub urzędników konsularnych oraz do dokumentów administracyjnych związanych bezpośrednio z transakcjami handlowymi lub operacjami celnymi.

   Najczęściej stosuje się je natomiast w przypadku aktów urodzenia, małżeństwa lub aktów zgonu bądź zaświadczeń o rozwodzie, upoważnień lub dokumentów poświadczonych podpisem. Poświadczenia apostille używa się również w oficjalnych dokumentach sporządzanych przez prokuratorów, urzędników sądowych lub osoby wydające decyzje sądowe, jak również w aktach notarialnych itp.
   Dokumenty muszą być sporządzone w sposób staranny i czytelny.
   Poświadczenia apostille można dokonać wyłącznie w kraju, w którym wydany został oryginał dokumentu. Na Litwie dokumenty poświadcza w ten sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej (J. Tumo-Vaižganto g. 2/105, LT-01511 Vilnius). Dokumenty przyjmowane są w dni robocze od godz. 9:00 do 12:00, a zwracane między godz. 13:00 a 17:00. W celu uzyskania dalszych informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu: +370 (5) 236 2613.
   Podczas składania dokumentów należy przedłożyć swój paszport lub inny dowód tożsamości w celu identyfikacji. W przypadku gdy dokumenty dostarcza osoba inna niż ich właściciel, należy dysponować odpowiednim upoważnieniem. Przed złożeniem dokumentów w naszym biurze zalecamy kontakt z właściwą instytucją na temat wymaganego rodzaju poświadczonego tłumaczenia.

Online zapytanie

Przeglądaj*