Technical & Legal translations into 100 languages

Sinhronā tulkošana

Sinhronā tulkošana ir tulkošanas forma, kad runātāja runa un tulkojums daļēji sakrīt. Parasti tulks neatpaliek no runātāja par vairāk kā vienu teikumu. Sinhronajai tulkošanai ir vairākas priekšrocības; taču vissvarīgākais ir tas, ka tā aiztaupa laiku un dažādu valodu runātāji var komunicēt vienlaicīgi. Šo mutiskās tulkošanas metodi visbiežāk izmanto starptautiskās konferencēs, semināros, kongresos un citos līdzīgos pasākumos. Sinhronajai tulkošanai ir nepieciešams specifisks aprīkojums (pastiprinātāji, austiņas, mikrofoni, tulka kabīne) un arī tehniskā personāla palīdzība. Runātāji runā mikrofonā, bet tulks klausās un seko viņu runai savās austiņās, sinhroni tulkojot mikrofonā. Tulks strādā skaņu izolējošā kabīnē, un viņam nav tieša kontakta ar runātāju. Kabīņu skaits ir tikpat liels, cik konferencē izmantoto valodu skaits. Klausītāji (dalībnieki) var klausīties vēlamās valodas tulkojumu, izmantojot austiņas un izvēloties pareizo kanālu.

Sinhronajai tulkošanai ir nepieciešami augsti kvalificēti un pieredzējuši tulki. Sinhrono tulkošanu veic vismaz divi tulki, kuri mainās ik pēc 15–20 minūtēm. Tulkiem ārkārtīgi svarīgi ir iepriekš iepazīties ar pasākuma tēmu, t. i., saņemt noderīgus materiālus, kas attiecas uz apspriežamo jautājumu, sagatavotās runas, PowerPoint prezentācijas utt.

Pasūtot sinhrono tulkošanu, ir jāņem vērā, ka:

  • Sinhronajai tulkošanai ir nepieciešams specifisks aprīkojums;
  • Sinhronā tulkošana ir jāveic īpaši augsti kvalificētiem tulkiem;
  • Tulkiem ir svarīgi iepriekš iepazīties ar palīgmateriāliem;
  • Ir svarīgi zināt pasākuma norises vietu, dalībnieku un tulkojamo valodu skaitu.

Bezmaksas aprēķins

Pārlūkot*